Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV

Identiteit van de onderneming:
Uw Stadsboer BV
Vijfhoekweg Noord 10
8035 PR Zwolle
Telefoonnummer: 0515 336525
Telefoonnummer: 038 747 01 00 (Zwolle)
E-mailadres: hallo@uwstadsboer.nl
KvK-nummer: 63366584
Btw-identificatienummer: 855206482B02
SKAL-nummer: 103830
Uw Stadsboer BV is SKAL gecertificeerd dit betekend dat al onze biologische producten en
processen voldoen aan het officiële EU biologisch keurmerk, zie hiervoor www.skal.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 4 Prijzen en betaling
Artikel 5 Levering en leveringstermijn
Artikel 6 Herroepingsrecht
Artikel 7 Reclameren
Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens
Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Artikel 10 Overige bepalingen

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die
aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de dik gedrukte woorden zoals
deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure die Klant interactief doorloopt, hetzij via de Website,
hetzij schriftelijk of telefonisch, om een Product te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Uw Stadsboer BV met wie Uw Stadsboer BV een
Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van
uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
1.5 Partijen: Uw Stadsboer BV en Klant gezamenlijk.
1.6 Uw Stadsboer BV: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens
wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van Uw Stadsboer BV, te vinden onder de URLs:
www.uwstadsboer.nl
uwstadsboer.nl
boodschappen.uwstadsboer.nl
www.uwstadsboerfryslan.frl
1.8 Product: zaken, welke Uw Stadsboer BV op haar Website aanbiedt, welke Klant kan
bestellen.
1.9 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
1.10 Abonnement: Overeenkomst voor levering vooraf bepaalde Producten op
voorafbepaalde momenten voor een bepaalde tijd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-
mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of

(rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten
leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere
algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet als Abonnement) met
bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden
aanvaard hetzij rechtstreeks aan Uw Stadsboer BV, hetzij door de gehele Bestelprocedure te
doorlopen en te voltooien.
3.2 In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van Producten
betreft, dan is dit abonnement per maand opzegbaar door zowel de Klant alsmede Uw

Stadsboer BV. Bij opzegging van het abonnement zal een verrekening plaatsvinden van de
geleverde Producten door Uw Stadsboer BV. In geval van terugbetaling is artikel 3.4 van
overeenkomstige toepassing.
3.3 Uw Stadsboer BV garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten
en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen
een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Uw Stadsboer BV
hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van
voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden,
draagt Uw Stadsboer BV er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de
betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Uw Stadsboer BV
mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30
(dertig) dagen.
3.5 Uw Stadsboer BV behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien
de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief
andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten,
mits anders weergegeven.
4.2 Uw Stadsboer BV is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Bij een lopende
Overeenkomst zal de eerstvolgende levering worden uitgevoerd tegen de overeengekomen
prijzen, hierna wordt de prijswijziging doorgevoerd in overleg met Klant.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van IDEAL tijdens Bestelprocedure of via de accountpagina van de website
van de Uw Stadsboer BV. (www.uwstadsboer.nl);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de bank);
c. door middel van automatische incasso, mits de Uw Stadsboer BV hiervoor akkoord geeft.
Voor Overeenkomsten afgesloten via boodschappen.uwstadsboer.nl geldt dat er uitsluitend
betaling per pin aan de deur mogelijk is, tenzij schriftelijk anders afgesproken.
4.4 Mochten de Producten op het moment van levering niet betaald zijn, behoud Uw
Stadsboer BV het recht op eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

Artikel 5 Levering en leveringstermijn
5.1 Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres
heeft opgegeven.

5.2 U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de Producten op het
door u opgegeven bezorgadres mogelijk is, tenzij schriftelijk anders afgesproken
5.3 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan indien vooraf
schriftelijk afgesproken aan de overeenkomst worden voldaan door de Producten aan te
bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen hierbij wordt de Klant
verantwoordelijk voor het Product
5.4 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails
zijn indicatief. Als persoonlijke overdracht niet mogelijk is, dan vervalt deze indicatieve
leveringstermijn en wordt een nieuwe leveringstermijn afgesproken met Klant.
5.5 Uw Stadsboer BV zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven
leveringstermijnen te behalen.
5.6 Indien en voorzover Uw Stadsboer BV niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde
Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Uw Stadsboer BV heeft
laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren,
om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 De Klant heeft het recht om het Abonnement bij Uw Stadsboer BV binnen 7 (zeven)
werkdagen na aanmelding zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
6.2 Deze herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op
teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.4 is bij herroeping van overeenkomstige
toepassing. Let op! Bederfelijke goederen zijn van het wettelijke herroepingsrecht
uitgesloten.

Artikel 7 Reclameren
7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet
voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Uw Stadsboer BV. Aangezien
de geleverde Producten veelal bederfelijke (dagverse/gekoelde/bevroren) Producten
betreffen, worden de Producten niet door de Klant zelf teruggestuurd naar de Uw Stadsboer
BV. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken
binnen twee dagen per email aan Uw Stadsboer BV heeft laten blijken. De Klant dient de
Producten gedurende deze periode wel volgens de voorschriften van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit te behandelen.
b. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van
het gebrek vermeldt;

c. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
7.2 Indien na onderzoek van Uw Stadsboer BV blijkt dat de eigenschappen van het Product
wel voldoen aan de Overeenkomst zal Uw Stadsboer BV met Klant in overleg treden.
7.3 Indien na onderzoek van Uw Stadsboer BV blijkt dat de eigenschappen van het Product
niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits
nog leverbaar, en eventueel partiele restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel
7.1 bedoeld. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht
op:
a. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet
bleek te voldoen. Dit vervangend Product zal de eerstvolgende keer worden meegeleverd
b. óf zodra het het Product weer leverbaar is, zal het Product bij het eerst volgende
levermoment, kosteloos worden meegeleverd.
b. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van
de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.44 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt
bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het
recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de
procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens en privacy
8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze
verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent
(nieuwe) Producten en diensten van Uw Stadsboer BV

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals
bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en sms-berichten) als in voorgaande
lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de
Bestelprocedure en op de accountpagina van de Uw Stadsboer BV, en alleen als deze
toestemming door de Klant is verleend zal Uw Stadsboer BV deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar
persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Uw Stadsboer BV aan te laten passen
bij onjuistheden of te laten verwijderen uit de systemen van Uw Stadsboer BV.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende Overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.
9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Uw
Stadsboer BV, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens
welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene
Voorwaarden vermeld. Uw Stadsboer BV zal uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen reageren op
een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Uw Stadsboer BV is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te
passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder
de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen voor de eerstvolgende levering,
daarna zal in overleg met klant de wijziging worden doorgevoerd.
10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Uw Stadsboer BV inloggegevens
zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk
en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor
de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
10.3 Met betrekking statiegeld, het daarvoor geldende bedrag wordt bij levering contant
betaald, tenzij schriftelijk anders afgesproken.
10.4 Indien er bij een bestelling sprake is van alcoholische producten zijn wij verplicht een
wettelijke leeftijdscontrole uit te voeren middels een geldig indentificatie bewijs zoals
paspoort, nederlandse identiteitskaart of rijbewijs.

Herzien oktober, 2018

Uw Stadsboer BV
E-mailadres: hallo@uwstadsboer.nl
Vijfhoekweg Noord 10 KvK-nummer: 63366584
8035 PR Zwolle
Btw-identificatienummer: 855206482B02
Telefoonnummer: 038 747 01 00
SKAL-nummer: 103830